Αναφορές Συμβάντων

 

Οι αναφορές συμβάντων χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες :

 

Συνοπτικές Αναφορές Συμβάντων

Η αναφορά αυτού του τύπου περιέχει συνοπτικά στοιχεία, που προκύπτουν από την πρώτη αξιολόγηση των κινδύνων, την εκτίμηση της κατάστασης, των αναγκών και των σχετικών πληροφοριών. Σκοπός των αναφορών αυτών είναι η έγκαιρη και επαρκής, όσο γίνεται ενημέρωση των αρμοδίων ώστε να αποφασίσουν και να εφαρμόσουν τα ειδικά σχέδια αντιμετώπισης των φυσικών, τεχνολογικών και λοιπών καταστροφών.

Υποβολή Συνοπτικής Αναφοράς

 

 

Λεπτομερείς Αναφορές Συμβάντων

Η αναφορά αυτή συντάσεται μετά την αντιμετώπιση των καταστροφικών φαινομένων και αποσκοπεί στην πλήρη και σαφή ενημέρωση των αρμοδίων υπηρεσιών και παραγόντων πολιτικής προστασίας. Περιέχει σαφή, ακριβή και πλήρη στοιχεία σχετικά με τα προαναφερόμενα φαινόμενα, τις συνέπειες αυτών τα ληφθέντα μέτρα τις εκτιμήσεις όλης της καταστάσεως, τα συμπεράσματα και προτάσεις.

Υποβολή Λεπτομερούς Αναφοράς

 

 

Δελτίο Συμβάντος για το Πυροσβεστικό σώμα

Υποβολή Δελτίου για το Πυροσβεστικό σώμα