Κατάσταση 5-Συναγερμού
Κατάσταση 4-Πολύ Υψηλή
Κατάσταση 3-Υψηλή
Κατάσταση 2-Μέση
Κατάσταση 1-Χαμηλή
Κατάσταση 0-Μηδαμινή